Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır), Curioİstanbul  ile www.curioistanbul.com adresinde yer alan siteye (Bundan böyle ‘Site’ olarak alınacaktır) online müzayedelere katılmak amacıyla kaydolan kişi (Bundan böyle ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen müzayedelerimizdeki ürünlere pey verme ve ürün satın alma şartları ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site içeriğinde, Müzayede Kuralları, Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Müzayedelerden faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Siteye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Siteye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Siteye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Siteyi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Siteye ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6 Siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek site yöneticisi yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.7 Kullanıcıya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Site’nin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.8 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.9 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.10 Kullanıcının işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.11 Her bir üye için limit tanımlanabilir ve belirlenen limit gerek duyulduğu takdirde Şirket tarafından değiştirilebilir.

 

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Müzayedelerden kazandığı ürünleri ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödediği taktirde almayı hak edecektir.

4.2 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine, müzayedede kazandığı ürünlerin bedelini ödemesinden sonra yurtiçi gönderilerde 4 iş günü, yurtdışı gönderilerde 7 işgünü içerisinde, ürünleri faturasıyla gönderecektir.

4.3 Kullanıcıya müzayede sonraında iletilmiş olan alıcı raporundaki amaya hak kazandığı eserlerin ücretinin kullanıcı tarafından 1 hafta içerisinde alıcı raporunda belirtilmiş olan IBAN numarası hesabına yatmaması durumuna, kullanıcı almaya hak kazanmış olduğu eserler üzerinde hiç bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul eder. 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı her ne amaçla olursa olsun Sitede  yer alan bilgileri ve içeriği kullanmayacağını, kopyalamayacağını, başkalarına iletmeyeceğini, yedeğini almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Sitede yayınlanan müzayedelerdeki ürünleri kopyalama, sosyal medyada bilgilerini paylaşma, kendine ait ürün olduğunu belirtip satışını yapma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari ünvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

6.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

6.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

6.4 Sözleşme’nin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olacaktır. Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

6.5 Kullanıcının hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir.

6.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşmenin feshedildiği hallerde Şirket içeriğe 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

7.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır